پایگاه خبری بيان ما 25 بهمن 1397 ساعت 8:03 http://www.bayanema.ir/news/20613/فژانوردی-رو-دشت-نداریم -------------------------------------------------- عنوان : تو فژانوردی رو دشت نداریم! -------------------------------------------------- متن : قرار گرفتن ایران در میان ده کشور دارای تکنولوژی فضایی از یک سو و قرار گرفتن در رتبه نخست مصرف مواد مخدر سنتی و صنعتی از سوی دیگر، سوژه انتشار کارتونی از ماکان جکتاچی شد.