پایگاه خبری بيان ما 28 آبان 1399 ساعت 6:30 http://www.bayanema.ir/news/57446/سال-۱۴۰۰-نیمی-جمعیت-ایران-بالای-۳۳ -------------------------------------------------- عنوان : سال ۱۴۰۰ نیمی از جمعیت ایران بالای ۳۳ سال دارند! -------------------------------------------------- متن : بر اساس پژوهش ها، در سال ۱۴۰۰ نیمی از جمعیت کشور زیر ۳۳ سال و بقیه بالای این سن قرار دارند؛ کشور در سال ۱۳۸۵ وارد دوره میانسالی شده و در سال ۱۴۱۵ از آن خارج می شود. به گزارش بیان ما - مطالعه روند تغییرات شاخص هایمیانه سنی، درصد کهنسالیو نسبت کهنسالانبه کمسالاندر جمعیت نشان می دهد که میانه سنی در سال ۱۳۳۵ رقمی در حدود ۲۱.۶سال بوده است که کمی کاهش یافته و در سال ۱۳۴۵ با افزایش موالید در کشور و افزایش امید به زندگی بدو تولد به رقم ۱۸.۶کاهش یافته استواز این زمان به بعد تا سال ۱۳۷۵ همچنان زیر ۲۰ سال باقی مانده است. در سال ۱۳۸۰ میانه سنی پس از ۳۵ سال به ۲۰.۸ سال رسیده استو از این سال به بعد روند افزایشی خود را طی کرده و در سال ۱۴۰۰ به حدود ۳۳ سال و در سال ۱۴۳۰ به رقمی در حدود ۴۷ سال می رسد؛این ارقام نشان می دهد که در سال ۱۳۴۵ نیمی از جمعیت کشورمان کمتر از ۱۸ سال و نیمی دیگر بیش از ۱۸ سال سن داشته اند اما در سال ۱۳۸۰ نیمی از جمعیت کمتر از ۲۰.۸ و نیمی دیگر بیشتر از ۲۰.۸ سال سن داشته اند. در سال ۱۴۰۰ نیز نیمی از جمعیت زیر ۳۳ سال و بقیه بالایاین سن قرار دارند که در سال ۱۴۳۰ سنی که جمعیت کشور را به دو نیم تقسیم می کند (میانه سنی) به رقم ۴۷ سال می رسد؛درصد کهنسالیدر جمعیت از سال ۱۳۸۵ روند افزایشی به خود گرفتهو در سال ۱۴۰۰ به ۶.۷ درصد و ۳۰ سال پس از آن یعنی در سال ۱۴۳۰ به ۲۳.۵ درصد می رسد همچنین، در حالی که نسبت کهنسالیبه کم سالانشاخص بین سال های ۱۳۳۵ تا ۱۳۸۰ همواره بین ۷ تا ۱۳ درصد نوسان می کند، در سال ۱۳۸۵ به ۲۰ درصد رسیده استو روند افزایشی خود را به سرعت ادامه داده و در فاصله سال های ۱۴۲۰-۱۴۱۵ از رقم ۱۰۰ درصد عبور کرده و در سال ۱۴۲۰ به ۱۱۰ درصد می رسد. این شاخص در سال ۱۴۳۰ بر اساس پیش بینی های حد متوسط سازمان ملل متحد به ۱۷۰ درصد خواهد رسید که بیانگر آن است که به ازاء هر ۱۰۰ نفر جمعیت زیر ۱۵ ساله در جمعیت، ۱۷۰ نفر جمعیت بالای ۶۵ سال در جمعیت خواهیم داشت. در مجموع، جمعیت کشورمان حداقل تا سال ۱۳۷۵ ساختاری جوان اما رو بهمیانسالی داشته که در سال ۱۳۸۵ وارد دوره میانسالی شده و در سال ۱۴۱۵ از آن خارج می شود و در سال ۱۴۲۰ به دوره کهولت خود وارد خواهد شد؛این تحّولاتو پویایی ها در ساختار سنی جمعیت در صورت عدم برنامه ریزی مناسب می تواند به آسیبی برای چرخه زندگی اقتصادی و جریان های ثروت میان نسلیو در نهایت عدم توسعه اقتصادی و رفاهی کشور بدل شود. منبع:ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمیو فرهنگیکار و جامعه - شماره ۱۶۹