قولِ مضحک سران فاسد رژیم آمریکا

24 بهمن 1397 ساعت 7:11آمریکا قول داده بود که ۲۲ بهمن همه سران فاسد رژیم آمریکا در تهران باشند که نشد.

طرح: محمدعلی رجبی


کد مطلب: 20531

آدرس مطلب: http://www.bayanema.ir/news/20531/قول-مضحک-سران-فاسد-رژیم-آمریکا

بيان ما
  http://www.bayanema.ir