تو فژانوردی رو دشت نداریم!

25 بهمن 1397 ساعت 8:03


 
قرار گرفتن ایران در میان ده کشور دارای تکنولوژی فضایی از یک سو و قرار گرفتن در رتبه نخست مصرف مواد مخدر سنتی و صنعتی از سوی دیگر، سوژه انتشار کارتونی از ماکان جکتاچی  شد.


کد مطلب: 20613

آدرس مطلب: http://www.bayanema.ir/news/20613/فژانوردی-رو-دشت-نداریم

بيان ما
  http://www.bayanema.ir