عکس / لسیت جهزیه مادرانمان در گذشته

29 شهريور 1396 ساعت 10:57

قدیمی ترین لیست جهیزیه درایران مربوطه به شهرستان کمیجان در نزدیکی همدان و سال 1325. جهیزیه اولین بار درافریقا بوجود آمد و درآن زنان وسایل زندگی را فراهم می کردند.کد مطلب: 2929

آدرس مطلب: http://www.bayanema.ir/news/2929/عکس-لسیت-جهزیه-مادرانمان-گذشته

بيان ما
  http://www.bayanema.ir