۰
تاریخ انتشار
چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۰۷:۲۴
کد مطلب : ۵۴۴۹۱

برنامه مدرسه تلویزیونی ایران ۹ مهر

 
شبکه تلویزیون نمایه مدرسه تلویزیونی نمایه
برنامه مدرسه تلویزیونی ایران که روز چهارشنبه ۹ مهر از شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن و معاف پخش می‌شود، اعلام شد.
 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران که روز چهارشنبه ۹ مهر از شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن و معاف پخش می‌شود، اعلام شد.
شبکه ‌آموزش
آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵ تا ۸
فنی و حرفه ای و کاردانش:
ساعت ٨ تا ٨:٣٠  نصب و راه اندازی تاسیسات گرمایی  - پایه ۱۱- رشته تاسیسات ساختمان -  فنی و حرفه ای 
ساعت٨:٣٠ تا٩  کارگاه تابلو برق  - پایه ۱۲- رشته برق-شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای 
ساعت ۹تا۹:۳۰ نگهداری ماشین های صنعتی  -رشته ماشین ابزار  -پایه ۱۲ - شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای
ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵  پرورش  مهارت های شناختی و پرورش کودک - پایه ۱۲ -رشته تربیت کودک -شاخه فنی و حرفه ای
ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ مبانی هنر تجسمی  - رشته گرافیک  - پایه۱۰- شاخه فنی و حرفه ای 
ابتدایی:
ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠  بازی و     پایه اول
ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ علوم تجربی و تفکر   پایه  دوم  
ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰ فارسی و نگارش     پایه سوم 
ساعت۱۲:۱۰ تا۱۲:۴۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی   پایه چهارم   
ساعت۱۲:۴۰ تا۱۳:۱۰ بازی و ریاضی    پایه پنجم   
ساعت۱۳:۱۰ تا۱۳:۴۰    بازی و ریاضی  پایه ششم  
متوسطه اول:
ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ ادبیات فارسی /درس دوم -چشمه معرفت -بخش دوم       پایه هفتم
ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠  ادبیات فارسی /درس دوم -خوب جهان  را ببین -قسمت دوم    پایه هشتم  
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ادبیات فارسی /درس دوم -عجایب صنع حق تعالی -بخش دوم     پایه نهم  
دوره آموزش مجازی متوسطه:
ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ : طرح درس نویسی با رویکرد آموزش مجازی
 
متوسطه دوم :
ساعت ١۶:٣٠ تا١٧  شیمی ۱-  پایه۱۰- رشته  علوم تجربی  و ریاضی فیزیک     
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی  ۳- پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 
ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ شیمی۲-  پایه ۱۱-رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک  
ساعت ٢٠تا٢:٢۵  فیزیک ۱ /یکاها پایه۱۰ رشته علوم تجربی  
ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠  فیزیک ۱ /یکاها  پایه ۱۰  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 
شبکه ۴
ساعت۷:۳۰درس جغرافیای۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی
ساعت۸ درس فلسفه۱پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی
ساعت۸:۳۰درس تاریخ۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی
ساعت۱۰:۱۵درس ریاضی وآمار۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی
ساعت۱۰:۴۵درس اقتصادپایه۱۰و۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
ساعت۱۱:۱۵درس دین وزندگی۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی
ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک
ساعت۱۲:۱۵درس  فیزیک۲ پایه۱۱رشته ریاضی فیریک
ساعت۱۲:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک
ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۲ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک
شبکه قران ومعارف اسلامی
ساعت۱۵درس جریان شناسی اندیشه های معاصرپایه۱۲رشته  علوم ومعارف
ساعت۱۵:۳۰درس احکام۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۶درس احکام۲ پایه ۱۱رشته علوم ومعارف
ساعت۱۶:۳۰درس  آموزش قرآن  نهم درس اول متوسطه دوره اول
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما

تازه ترين عناوين